shadow

יומן מסע לפולין

Portfolio Categories: יומני מסע לפולין.

poland-diaryיומן מסע לפולין מלווה את בני השכבה במסע לפולין.
היומן כולל מידע אודות המקומות בו תבקר הקבוצה
וכל מידע מעודכן אותו מעוניין בית הספר לכלול ביומן המסע.

היומן יכול ללוות אתה תלמידים בכל תקופת ההכנסה למסע

11ניתן ליצר כל דגם של יומן מסע.