shadow

יומן בני ובנות מצווה


Webיומן מסע לבני ובנות מצווה
מלווה את תלמידי כיתות ז' המלך השנה
בעבודה על זהות אישית,
קשרי משפחה מורשת ועוד.

היצור לפי דרישות בית הספר.
בצבע מלא או חלק צבעוני וחלק בשחור

מותאם לכל תקציב

Webמוגש כספרון עם כריכה רכה בספיראלה
או כמחברת עבודה ייחודית.